Til toppen

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Spesialverktøy for mur og flis AS

1. Generelt
Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendes med mindre Spesialverktøy for mur og flis AS (heretter SVAS) skriftlig har godkjent disse.

2. Tilbud
Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen 30 dager. Tilbud eller avtaler som SVAS representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. Tilbud gis med forbehold om vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har SVAS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuelt. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, FCA (free carrier) Strømsveien 325, 1081 Oslo.

3. Kvantum
Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av varer som ikke er lagerført hos SVAS og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt spesialkjøp, forbeholder SVAS seg retten til å levere inntil 10% mer eller mindre enn det som er angitt på ordrebekreftelsen eller bestillingen. Ikke lagerførte varer selges kun i hele emballasjestørrelser.

4. Levering
All levering skjer EXW fra SVAS lager i Strømsveien 325, 1081 Oslo. 

Varer som omfattes av leveransen fremgår av følgeseddel. Kunden/kundens transportør plikter straks å kontrollere at det er samsvar mellom bestilling og følgeseddel.

Varer som er restnotert leveres sammen med ny ordre eller sendes ex.works etter avtale med kunde.

Bestillinger som mottas innen kl. 16.00 sendes normalt fra våres lager neste virkedag. Leveringstid på ikke lagerførte varer eller på varer der mengde er av en spesiell karakter kan skje. Leveringstid her vil angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale.

5. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene er å regne pr. 14 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Overskrides betalingsfristen har SVAS krav på renter og gebyr i henhold til norsk lov. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert hvis SVAS forlanger dette.

SVAS forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens §§ 3-14 – 3-22.

6. Retur
Retur mottas kun når dette er avtalt på forhånd og inntil 6 måneder etter at varen er levert. Kurante varer krediteres med 85%. Med kurante vares forstås varer som er i sortiment i uåpnet, hel original emballasje uten ekstern merking. Kunden betaler returfrakt.

7. Transportskade - manko
Varemottaker må selv påse at varer ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med fraktbrevets pålydende. Skade eller manko må anføres på fraktbrevet før kvittering for mottakelse. I motsatt fall vil transportør fraskrive seg ansvar for skade eller manko. Eventuelle manko må uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager meldes til SVAS.

8. Reklamasjon
Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Ingen retur må skje uten forutgående avtale. Retur godkjennes kun for varer som er standard lagervare og som er i hel ubeskadiget emballasje.

9. SVAS ansvar for feil og mangler
Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som reklameres i henhold til punkt 8 innen ett år etter levering, er SVAS forpliktet til å avhjelpe. SVAS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. SVAS har intet ansvar for feil eller mangler utover dette. SVAS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

10. Leveringshindrdinger og force majeure
Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer SVAS i oppfyllelse av det som er nevnt, er SVAS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

11. Gyldighet
Salgs- og leveringsbetingelsene er gyldig fra og med 26. oktober 2021. SVAS har rett til å endre denne med 1 måneds varsel. Endringen vil varsles på SVAS’s egen hjemmeside www.spesialverktoy.no.